x

Kdo jsme

Obchodní společnost Quanda International s.r.o., IČ 02285665, se sídlem Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 217649 (dále jen „poskytovatel“), poskytuje službu QUANDA, která spočívá v sadě on-line nástrojů a prostředků k vytvoření, vedení a správě informací o osobách a firmách, k vytvoření, vedení a správě online dotazníků a online analýz, k vytvoření, vedení, správě a rozesílání hromadných e-mailových kampaní a k vytvoření, vedení a správě Aktivních formulářů (dále jen „služba“). Poskytovatel dále provozuje webový portál www.quanda.cz a pořádá odborné přednášky, semináře, workshopy, konference, online kurzy a webináře. (dále jen „vzdělávací akce“)

Koho osobní údaje zpracováváme

V rámci svojí činnosti Poskytovatel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), osobní údaje těchto subjektů údajů:

 • uživatelů Služby
 • účastníků akcí pořádaných Poskytovatelem

Jaké osobní údaje zpracováváme v rámci poskytování Služby (aplikace Quanda)

V rámci poskytování Služby Poskytovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje uživatelů Služby:

 • jméno a příjmení
 • pohlaví
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)
 • odpovědi ze zaslaných dotazníků
 • systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)

Proč osobní údaje zpracováváme

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme

Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služby a dále po dobu 10 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Jaké osobní údaje zpracováváme při pořádání vzdělávacích akcí

Při pořádání vzdělávacích akcí Poskytovatel v rámci své činnosti zpracovává zejména tyto osobní údaje jejich účastníků:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)
 • odpovědi ze zaslaných dotazníků
 • systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)

Proč osobní údaje zpracováváme

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme

Tyto osobní údaje budou zpracovány od provedení registrace až do konání příslušné vzdělávací akce a dále po dobu 10 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Profilování

Poskytovatel při zpracování výše uvedených osobních údajů užívá profilování, a to za účelem zkvalitnění Služeb a vytvoření individuálně sestaveného obsahu obchodních sdělení, přičemž tak činí na základě svého oprávněného zájmu, tedy z důvodu dle ust. čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

Informace o zasílání obchodních sdělení

E-mailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě uzavřené smlouvy, pokud jej uživatelé Služby nebo účastníci akce neodmítnou. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Poskytovatelem zpracovávána po dobu odebírání Služeb a dále po dobu 3 let od jejich posledního využití.

Další zpracovatelé

Osobní údaje zpracovává Poskytovatel jakožto správce. Osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Společnost RAYNET s.r.o., se sídlem Francouzská 6167/5, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 26843820,
 • společnost COEX s.r.o., se sídlem Pod Hájkem 2204/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 27563341,
 • společnost Linode, LLC, se sídlem 329 E. Jimmie Leeds Rd, Ste. A Galloway, NJ 08205,
 • společnost Sendgrid, se sídlem 1801 California Street, 1801 California St, Denver, CO 80202,
 • seznam dalších subjektů, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, předloží Zpracovatel na žádost Správci.

Ukládání dat v rámci poskytování Služby (aplikace Quanda) Odběratelem (našimi zákazníky) na (našich) servrech Poskytovatele

Poskytovatel dále shromažďuje a uchovává data, která v rámci poskytování Služby odběratel při využívání Služby shromáždí o třetích stranách, zejména o svých zákaznících, a uloží je na serverech Poskytovatele. Odběratel je na základě uzavřených Smluvních podmínek zavázán získat od těchto třetích stran souhlas se shromažďováním a zpracováváním jejich osobních údajů, je povinen tyto osoby náležitě informovat o zpracování osobních údajů včetně informování o zpracování osobních údajů Poskytovatelem v pozici zpracovatele, a odpovídá Poskytovateli za to, že veškeré osobní údaje získané odběratelem i způsob jejich získání splňují veškeré náležitosti stanovené zákonem.

Poskytovatel zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uvedeným údajům odběratelů Služeb, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)

Právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
Tyto informace Vám velmi rádi a rychle sdělíme. Napište nám svůj požadavek na e-mail: support@onquanda.com nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 605 163 892.

Právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: support@onquanda.com nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 605 163 892.

Právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: support@onquanda.com nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 605 163 892.

Právo na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: support@onquanda.com nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 605 163 892. Data Vám můžeme poskytnout ve dvou formátech. V souboru typu *.csv nebo *.xlsx. Prosíme o upřesnění, jaký formát souboru preferujete. 

Právo v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce (dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení) máte právo vznést námitku proti zpracování.
V tomto případě nás kontaktujte na na e-mailu: support@onquanda.com nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 605 163 892.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.
Stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/

 

Máte dotazy týkající se GDPR a Quandy, zabezpečení osobních údajů nebo Vašich práv? Pokud ano, napište nám na support@onquanda.com nebo nás kontaktujte na telefonu: +420 605 163 892.

Tým Quanda